Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T.197, S.4 - KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC - P2

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

SỬ DỤNG MÃ VẠCH DNA ĐỂ ĐỊNH LOẠI LOÀI SUM LIÊN (Adinandra lienii) THU TẠI TỈNH LÀO CAI, VIỆT NAM

Nguyễn Hữu Quân, Kiều Thị Trà Giang

Tóm tắt


Loài Sum liên có tên khoa học là Adinandra lienii phân bố ở khu vực miền núi phía Bắc, Việt Nam. Hiện nay, chưa tìm thấy có nghiên cứu nào công bố về đặc điểm sinh học, hóa sinh và di truyền của loài Sum liên. Trong nghiên cứu này, nhằm hỗ trợ cho việc định danh loài bằng phương pháp hình thái dựa trên khóa định loại, cũng như bước đầu công bố các thông tin bằng mã vạch DNA của loài Sum liên thu tại Lào Cai, Việt Nam được chính xác, phương pháp sử dụng DNA barcode dựa trên đoạn gen MatK đã được thực hiện. Đoạn gen MatK từ loài Sum liên đã phân lập được dựa trên cặp mồi đặc hiệu MatK-F/MatK-R có chiều dài 867 nucleotide. Trình tự đoạn gen MatK từ loài Sum liên được so sánh với các loài thuộc chi Adinandra công bố trên GenBank thông qua các phần mềm BLAST trong NCBI, BioEdit và MegAlige. Kết quả đã chứng minh được loài Sum liên thuộc chi Adinandra và trình tự đoạn gen MatK từ loài Adinandra lienii có sự sai khác so với các loài đã công bố

Toàn văn: PDF